Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV „Privacy Policy“

 

Ochrana údajov našich klientov a užívateľov našej web stránky je najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby ste sa pomohli cítiť bezpečne keď nám poskytujete Vaše osobné údaje. Tieto „Zásady ochrany osobných údajov“ popisujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

 

Prevádzkovateľ

Spoločnosť OUTDOORS, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 27746/S , so sídlom Kyjevské námestie 14857/10, 974 04 Banská Bystrica, IČO 44 041 705  (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).

 

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje klientov a užívateľov webstránky za účelom:

● zasielania informácií o akciách a novinkách, na základe súhlasu s tým, aby boli tieto  

  informácie doručované prostredníctvom e-mailu.

● ochrana majetku a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému), kamerový systém je 

  nainštalovaný v obchodných priestoroch prevádzkovateľa, ktoré sú verejne prístupné

 

Typ údajov

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na prihlásenie sa na zasielanie informácii:

        ● e-mailová adresa

        ● záznam z kamerového systému

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR“).

Vaše  údaje spracovávame s Vaším súhlasom, vyjadreným v momente zaslania e-mailovej adresy a potvrdenia súhlasu. Súhlas na spracovanie osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní získavať informácie o pripravovaných akciách (Čl. 6, ods.1 písm. a) GDPR).

Kamerové záznamy spracovávame na základe Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

 

Práva dotknutej osoby (§ 19 - § 27a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov):

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva, ktoré si môžete uplatniť písomne alebo elektronicky:

    ► Právo na informácie naplnené týmto obsahom

►  Právo na prístup k osobným údajom – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú Vaše   osobné údaje a v akom rozsahu, za akým účelom, na akú dobu, o príjemcoch, o postupe spracovávania,

     ► Právo na opravu a presnosť údajov,

► Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu  je pre nás pokyn k vymazaniu Vašej e-mailovej adresy z databázy a Vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti,

►  Právo na výmaz údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali a spracovávali. Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t. j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš e-mail bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje,

►  Právo na obmedzenie spracovávania. Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu. Budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti,

► Ako dotknutá osoba máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh,

► Právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vašej osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu resp. do doby, kým nie je Váš email z databázy vymazaný.  Ten môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

 

Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi prostredníctvom nasledovných možností podľa Vášho výberu:

1. E-mailom na adresu: vinoteka@lavigne.sk; maco@outdoors.sk
2. Telefonicky na číslo: +421 907 808 313
3. Poštovou zásielkou: OUTDOORS, s. r. o.,  Kyjevské námestie 10, 974 04 Banská Bystrica

 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné, napríklad správa web stránky prevádzky.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly, Policajnému zboru SR a prokuratúre SR, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

Prenos údajov sa neuskutočňuje.

 

Cookies

Webstránka vinotéky používa „cookies„ môže v určitých situáciách zaznamenávať vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného políčka s mailovou adresou. Cookies sú textové súbory, ukladané vo vašom počítači, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atď.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky, reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našej webovej stránky vašim individuálnym potrebám. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Ukladanie cookies môžete zrušiť v Nastaveniach cookies vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia.

Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

Facebook plugin

Naša stránka obsahuje plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

 

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Naša web stránka používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používa súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských  krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies,  týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Záväzok prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom (najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty a oprávnená k spracovávaniu záznamov z kamerového systému).

 

 

V Banskej Bystrici, 25.5.2018

Aktualizácia dňa 5.10.2018